Ziekte en verlof

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, vragen we u dit bij voorkeur te melden tussen 8.15-8.25 u. Indien uw kind zonder bericht afwezig is, zal de groepsleerkracht contact met de ouders opnemen.

Mocht het echt niet anders kunnen dan onder schooltijd, dan kunt u met uw kind naar de tandarts, huisarts of specialist. Wilt u dan wel een verlofbrief invullen en inleveren bij de administratie. U krijgt per omgaande uitsluitsel door middel van het door de directie getekende formulier.

In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hiervan is echter alleen sprake in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld een familiejubileum of overlijden van een familielid. Het verlof moet (uiteraard behalve bij overlijden) altijd 6 weken van te voren schriftelijk aangevraagd worden. Ook hiervoor moet een verlofbrief worden ingevuld.

Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Hier kunt u ook in beroep, als u van mening bent dat ten onrechte geen verlof is verleend.