Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (afgekort MR), dat is vastgelegd in de “Wet Medezeggenschap op Scholen”. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie van De Linde. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, maar bijvoorbeeld ook de huisvesting van de school, nieuwbouw van het IKC en de sollicitatieprocedure.

De MR van De Linde bestaat uit leraren en ouders die door hun achterban zijn gekozen.

Namens de leraren zitten de volgende personen in de MR:

  • Tom van Bruxvoort
  • José Hendriks
  • Karlijn van Doorninck

Namens de ouders zijn dit:

  • Koen van Praag (voorzitter)
  • Karin van Driest (uittredend lid)
  • Steyn van Hamersveld
  • Ilse Butzelaar

De ouders hebben kinderen in verschillende groepen, en weten daardoor goed wat er leeft onder de ouders.

De directie (Hans Broekhof en/of Nick Homan) woont de vergaderingen, op verzoek, bij en heeft een adviserende rol.

Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u als toehoorder bijwonen wanneer u dat wilt.

De Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad Openbaar Onderwijs (GMR) bespreekt schooloverstijgende voorstellen en overlegt regelmatig met het bestuur van Talent Primair (Jules van Brecht). Vanuit de MR zit Tom van Bruxvoort in de GMR van Talent Primair.