Actief Burgerschap

De school hanteert basiswaarden die tevens gebaseerd zijn op de identiteit van de openbare school. De leraren maken daarbij geen onderscheid naar levensbeschouwing, geloofsovertuiging, huidskleur, geaardheid, milieu of begaafdheid. De school hanteert de basiswaarden die passen bij een democratische rechtstaat en een veilige school. Discriminatie, pesten, geweld en onverdraagzaamheid worden afgewezen. De school schenkt aandacht aan de bevordering van de sociale competenties door tijdens de lessen aandacht te besteden aan de volgende activiteiten:

 • Reflectie op eigen handelen van de leerling
 • Reflectie en meningsvorming over de manier waarop de leerlingen in het leven staan en tegen dingen aankijken
 • Uitdrukken van gedachten en gevoelens
 • Bespreken van levensvragen
 • Respectvol luisteren en bekritiseren van anderen
 • Ontwikkelen van zelfvertrouwen
 • Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar
 • Opkomen voor de ander
 • Zorg en waardering ontwikkelen voor de leefomgeving
 • Vergroten sociale cohesie van de groep

Bovenstaande competenties worden getraind tijdens de volgende activiteiten:

 • Kanjermethode
 • De gekozen methodes voor o.a. Kleuteruniversiteit, Taal, Begrijpend lezen en Wereldoriëntatie
 • Schooltelevisie: Koekeloere, Huisje Boompje Beestje, de Buitendienst en het Jeugdjournaal
 • De lessen HVO en GVO vanaf groep 5
 • Aandacht voor geestelijke stromingen (o.a. Kerstfeest, Paasfeest en het Suikerfeest)
 • Deelname aan het project verslavingszorg (GGD voorlichting groep 7/8)
 • Aanbieden van diverse HALT-lessen (o.a. Veilig Publieke Taak en Jeugdcriminaliteit)  
 • Deelname aan Jantje Beton, Kinderpostzegels en andere goede doelen acties
 • Diverse projecten en thema’s o.a. door onze methoden m.b.t. wereldoriëntatie
 • Projectweek en Kinderboekenweek (elk jaar ander maatschappelijk thema)
 • Nieuws in de groepen